Skip to main content
Skip table of contents

System.Data.DataTable

Deze .NET library wordt gebruikt als basis voor verschillende basis formules.

Zie verdere documentatie https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/api/system.data.datatable?view=netcore-3.1.

Enkele voorbeelden hoe dit binnen de U-turn gebruikt kan worden zijn:

Aanmaken DataTable

CODE
#Create DataTable
dt = System.Data.DataTable()
#Create DataColumn
dc = System.Data.DataColumn("id")
#Add column to table
dt.Columns.Add(dc)

#Create row based on table structure
row = dt.NewRow()

#Set value in column/cell
row["id"] = 1

#Add row to table
dt.Rows.Add(row)

#Get result from first row, column with name id
dt.Rows[0]["id"]

Dit voorbeeld maakt een DataTable aan, voegt een kolom toe, voegt een rij toe met de kolom gevuld met waarde 1. Tot slot wordt de waarde van de eerste rij, kolom met naam “id” teruggegeven. De uitkomst van deze formule is:

1

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.