Skip to main content
Skip table of contents

AFAS Profit versturen

Dit bouwblok stuurt gegevens naar AFAS Profit gegevens op. Dit gebeurt via de in AFAS Profit aangemaakte UpdateConnector.

Zorg dat je de juiste rechten hebt ingesteld. Controleer eventueel het volgende artikel.

Hieronder zie je per tabblad de uitleg.

Instellingen

Dit is het bouwblok om iets te versturen naar AFAS. Dit kan toevoegen, bijwerken of verwijderen zijn. De schermen kunnen iets verschillen van dit voorbeeld, maar zijn nagenoeg gelijk aan elkaar.

Het versturen van data naar AFAS is globaal in een aantal stappen op te delen (zie afbeelding hieronder):

  • AFAS omgeving selecteren (1)

  • Update connector selecteren (2)

  • Hoofdregels selecteren (3)

  • Velden koppelen

Bij onderdeel 1 selecteer je een AFAS omgeving waar de data naar verstuurd moet worden. Klik je op de input dan verschijnt een lijst met alle AFAS applicaties die vastliggen binnen de omgeving.

Vervolgens selecteer je een update connector (2).

Na het selecteren van de update connector selecteer je de hoofdregels. Dit zijn de regels die uiteindelijk naar AFAS verstuurd gaan worden. De hoofdregels zijn altijd het resultaat van een eerder component in de flow.

Nadat de hoofdregels geselecteerd zijn verschijnt de structuur van de geselecteerde update connector en de beschikbare velden die hieraan gekoppeld kunnen worden.

Vervolgens kunnen de verschillende niveaus binnen de update connector geopend worden om velden te koppelen. Een veld koppel je eenvoudig door een lijn te trekken tussen de hoofdregels (links) en de velden uit de update connector (rechts).

Wanneer je met je muis over de velden uit de update connector heen gaat en stil blijft staan op een blokje verschijnt er extra informatie over het onderdeel. Dit is informatie die AFAS meegeeft, met bijvoorbeeld of een veld verplicht is of welke waardes het veld kan hebben.

Meestal zullen de regels uit één bron of dataset verstuurd worden naar AFAS. Het is ook mogelijk om data vanuit verschillende datasets of bronnen te versturen naar AFAS, en een relatie te leggen tussen die verschillende datasets. Wanneer dit gewenst is, selecteer je op het niveau waar dit voor geldt een andere dataset onder ‘Regels voor deze laag’. Wanneer je dat gedaan hebt zal er een extra knop verschijnen om een relatie te leggen tussen de datasets. Als deze relatie gelegd is zal je in het linker gedeelte van het scherm de velden uit beide datasets zien om te koppelen.

Overige instellingen

Waarde in veld dataset indien leeg

Wanneer een gekoppeld veld (lijntje) geen data bevat, zal dit veld niet meegestuurd worden naar AFAS Profit. Wanneer je echter wel wilt dat dit veld wordt meegestuurd, dit zorgt er nl. voor dat het veld wordt leeggemaakt in AFAS, dien je hiervoor het karakter wat in deze optie gespecificeerd is mee te geven.

Stel je hebt de waarde van deze optie ingesteld op “[]” (ofwel blokhaak openen + blokhaak sluiten). In geval de waarde van jou data (bv. ingestelde via een berekende kolom) de waarde “[]” bevat, zal dit veld leeg naar AFAS Profit worden verstuurd en op die manier het veld leegmaken.

Resultaten na uitvoer

Meer informatie over dit tabblad, vind je hier.

In- en uitvoer

Soort

Type

Omschrijving

Invoer

Applicatie

AFAS applicatie waar de data naar verstuurd wordt.

Uitvoer

Dataset (resultaat succesvol)

Dataset met alle bronkolommen en berekende kolommen samengevoegd.

Uitvoer

Dataset (resultaat foutief)

Dataset met alle fouten die zijn opgetreden.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.